Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 26. 3. 2020: Momentálně je možné vkládat nový obsah bez omezení, tj. včetně obrázků! Nyní řešíme určitý problém, týkající se vkládání komentářů. V přesunu budeme pokračovat ještě o týden později, tj. o víkendu 4./5.4.2020. Od pátku 3.4. opět nenahrávejte žádný obsah na weby a neměňte texty - bude probíhat další pokus o přesun a změny by se vám nepřekopírovaly na nový server. Děkuji za pochopení. P. Pavel
Zajímavé...

Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova)

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Drazí bratři a sestry,
  dnešní neděle je začátkem Adventu i celého církevního čili liturgického roku. Kresťanský Advent je především o věčném Božím Slově. O Slově, které se v lůně Panny Marie stalo tělem a svým narozením přišlo uskutečnit naši spásu.

Advent je tedy o oslavě Ježíšova fyzického narození a zároveň i o naší přípravě na jeho druhý příchod.
Současný svět nás chce přesvědčit, že Advent je o obchodech a kupování; o spěchu a zábavních akcích; o pořizování konzumu a dárků na svátky.  

Pro nás křesťany je však Advent vhodnou příležitostí, abychom si promysleli, co - přesněji řečeno kdo - je pro nás v následujícím období nejdůležitější. Komu je třeba věnovat prvořadou pozornost, abychom mohli dobře zvládnout svůj život. Advent nás tedy učí jak je třeba žít, abychom mohli obstát před věčným Soudcem, ať by přišel kdykoliv.

Podobně jako na cestách rádi a s užitkem používáme pomoc navigačních systémů, abychom snadno a spolehlivě dorazili do cíle, tak bychom měli mít zájem a věnovat se i tomu nejspolehlivějšímu Navigátorovi, kterým je milující a vševědoucí Bůh. On mluvil od počátku k lidem různým způsobem; v plnosti času promluvil k nám přes svého Syna (srov. Žid 1, 1-2). A tak se v tomto období spojují tři podněty, které nás vybízejí věnovat zvýšenou pozornost Božímu slovu.

  Prvním je tisící šestisté výročí smrti svatého Jeronýma, který zasvětil celý svůj život překládání Písma do tehdejší řeči lidu - do latiny. Svým překladem chtěl zpřístupnit Boží slovo všem lidem. Proto se jeho překlad nazývá Vulgáta - čili "všeobecně rozšířený".  

Druhým podnětem věnovat zvýšenou pozornost Božímu slovu je padesáté výročí Katolické biblické federace. Biblická federace vznikla z iniciativy papeže Pavla VI. v roce 1969. V současnosti má více než 300 řádných členů (a téměř 100 přidružených členů) ze 127 zemí celého světa. Řádným členem ve federaci je i Slovensko, a to přes Katolické biblické dílo. Posláním federace je šíření Písma svatého. Prezident federace, filipínský kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhl, aby se od této První adventní neděle až do svátku sv. Jeronýma (30. září. 2020) v jednotlivých zemích slavil Rok Božího slova - a Konference biskupů Slovenska tento návrh přijala.

Bible


Třetím a zároveň nejsilnějším podnětem věnovat zvýšenou pozornost Božímu slovu je apoštolský list Svatého otce Františka "Aperuit Illis" - "Otevřel jim mysl, aby porozuměli Písmu" (Lk 24, 45). V tomto dopise papež vysvětluje velký životní význam Božího slova. Povzbuzuje nás, abychom se o něj více zajímali. A nakonec stanoví třetí neděli v mezidobí jako "Neděli Božího slova" - (nejbližší bude 26. ledna příštího roku).

Svatý otec v apoštolském listě připomíná, že Boží slovo se nejprve předávalo ústním podáním a udržovalo se "živou vírou Církve". Teprve potom bylo napsáno - z čehož vyplývá, že biblická víra se zakládá spíše na živém slově než na knize. - Proto se úmyslně používá název "Rok Božího slova" a "Neděle Božího slova". Pochopitelně, kniha Písma svatého je nadále nenahraditelnou součástí Bohem zjeveného slova, které se působením Ducha Svatého stává živým Božím slovem ve společenství Církve.

Chceme vás proto, milí bratři a sestry, - zvláště v tomto Roce Božího slova - pozvat k častému setkání s živým Kristovým slovem v Církvi. Nejvíce se to doporučuje - a je to také optimální - v rámci každé mše svaté. Povzbuzujeme bratry kněze a jáhny, aby si s velkou péčí - v modlitbě, rozjímání a studiu - připravovali homilie na neděle a svátky, ale i na všední dny. Aby skrze jejich kazatelskou službu mohlo věřícím zaznívat živé Boží slovo a aby se život hlasatele evangelia stával účinným kazatelským příkladem.

Vás, milí členové Božího lidu, prosíme, abyste se ochotně a s živou vírou zúčastňovali na liturgii a se zájmem poslouchali Boží slovo, které zaznívá jak z textů Písma svatého, jakož i z hlásání posvěcených služebníků Církve.

Všichni se snažme o to, abychom se při bohoslužbě slova dali oslovit Kristem Pánem a byli jsme ochotni podle jeho slova měnit naše smýšlení i naše skutky.

Ve druhé části mše nás Kristus spojuje se sebou - i mezi námi navzájem - a posiluje nás svým tělem a krví, svátostnými způsoby, ve kterých je Kristus přítomen po proměňování.

Drazí bratři a sestry, na Rok Božího slova nenavrhujeme žádné mimořádné aktivity. Jen vám naléhavě doporučujeme to, co by mělo být pro každého křesťana samozřejmostí: účast na mši svaté v každou neděli a přikázaný svátek a přitom věnovat zvýšenou pozornost Božímu slovu. Disponujme sebe i naše děti, aby nás Boží slovo osobně oslovilo. Abychom se rozhodli uskutečňovat ho ve všech oblastech našeho života. Abychom budovu našeho osobního, rodinného i společenského života stavěli na tom nejpevnějším základě - Ježíši Kristu. Tak určitě odoláme jakýmkoli ničivým životním náporům (srov. Mt 7, 24-25).

Rok Božího slova je vítanou příležitostí prohlubovat náš zájem o Písmo svaté. Například jeho čtením v kruhu rodiny - v rámci osobní modlitby - vzděláváním se v chápání obsahu Písma - jeho studiem pochopitelně formou takové odborné literatury, která má církevní schválení -, vytvářením biblických kroužků ve farnostech nebo na školách. Katolické biblické dílo připraví vzorové povzbuzení na slavení Neděle Božího slova (26. ledna 2020), které rozešleme do všech farností.

Pěkný příspěvek k Roku Božího slova připraví i naši biblisté a filologové. Ve spolupráci se Slovenskou akademií věd překládají Janovo evangelium z původního jazyka - řečtiny s použitím nejnovějších exegetických poznatků. Tento chvályhodný počin má i svou historickou souvislost. Janovo evangelium bylo první částí Písma svatého, kterou přeložili do řeči našich předků před více než tisíci lety naši věrozvěstové svatí Cyril a Metoděj! Naše křesťanské, národní i kulturní dějiny začínají tedy první větou tohoto evangelia, pravda, ve staroslověnštině: "Na počátku bylo Slovo ..."

Prosíme, přijměme a využijme Rok Božího slova tak, aby se Kristus -, vtělené Boží Slovo -, mohl stát novým počátkem naší osobní, církevní i národní budoucnosti. Velkodušně a radostně žijme stále aktuální výzvu proroka Izaiáše: "pojďme, ... kráčejme ve světle Pánova slova!" (Srov. Iz 2, 5).

Požehnaný Advent vám vyprošují vaši biskupové.


(Čteno ve slovenských kostelích v neděli 1. 12. 2019 při mších svatých míto homilie)


Převzato z www.kbs.sk, článek naleznete zde.

Bible, foto: RT

Sdílet

Související články:
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce a … samota (25.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Advent moderního člověka (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 12. 2019 | 359 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.kbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416530
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace