Zajímavé...

Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Jan 2,1-11) přináší první Ježíšovo znamení, které udělal na svatbě v Káně Galilejské, kde proměnil vodu na víno.

Úryvek je důležitý proto, že obsahuje ty výrazy, které se budou objevovat v celém evangeliu: znamení, sláva, učedníci, uvěřit, hodina. Jde však jen o začátek, evangelista něco poodhalil, ale mnohé zůstává ještě skryté. Naznačuje to i počet nádob, protože číslo šest je v Písmu symbolem nedokonalosti. Naplnění Ježíšova poslání teprve přijde. Největším znamením Boží lásky a péče není množství vína, ale Pánova smrt na kříži.

Štědrý Bůh

Kána Galilejská byla neznámá vesnička, o níž není zmínka ve Starém zákoně. Kolikrát Bůh koná tam, kde to nečekáme, přes osoby, se kterými nepočítáme a způsobem, o kterém jsme nevěděli.

Celé Ježíšovo působení začíná svatbou. Už ve Starém zákoně je svatba symbolem Boží lásky, lásky Boha k Izraeli. Z Nového zákona jsou známá Ježíšova podobenství o svatbě (moudré a hloupé panny, svatba králova syna). V poslední knize Písma v Janově apokalypyse je zmínka o Beránkově svatbě. V Ježíši Kristu Bůh přišel, aby doslova hmatatelným způsobem lidem připomněl tuto svou lásku a věrnost zaslíbením, aby obnovil svou manželskou smlouvu.

Víno je symbolem mesiášské doby. V starozákonní knize proroka Izaiáše 25,6 se říká, že Pán vystrojí hostinu pro všechny národy na hoře Sion, hostinu s vínem nejjemnějším. V Káně Ježíš nabízí nejlepší víno až do konce a nabízí ho v naprosté štědrosti.

Svatopisec uvádí, že nádoby s vodou sluhové naplnili až po okraj. Židovská velikonoční večeře dosud oplývá vínem. Pijí se čtyři sklenice vína. Je třeba tak nalít víno, aby přetékalo. Tato večeře byla odkazem na příchod mesiáše. Událost v Káně tedy říká, že čekání skončilo, v osobě Ježíše Krista přichází Mesiáš. Evangelista říká, že každá z nádob měla objem dvě až tři vědra. Jedna židovská míra měla asi 40 litrů, tedy Ježíš proměnil na víno přibližně 480 až 720 litrů vody. Je to obrovské množství.

Bůh chce, abychom neživorili,
ale abychom žili radostný život,
jehož On bude součástí.


Tato Kristova hojnost je obrazem Božího sebedarování v Kristu. V Jan 10,10 Ježíš mluví o svém poslání: "Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti." Bůh chce, abychom neživořili, ale abychom žili radostný život, jehož On bude součástí. Kolikkrát se však my spokojíme s podprůměrným "vínem" a přitom nám Bůh nabízí zdarma to nejlepší - sebe sama.

Dělat, co řekne Kristus

Evangelista Jan je mistrem toho, co ukáže a toho, co zatají. Přestože jde o svatbu, o nevěstě neřekne ani slovo, stařešinové sice zavolají ženicha, ale ten ani nepromluví. Zatají ty, kteří by měli být na svatbě nejdůležitější - ženicha a nevěstu. Evangelistu zajímají úplně jiné osoby - Ježíš, jeho matka, jeho učedníci a sluhové. Ježíš je zmiňován 14-krát, Ježíšova matka 6krát, učedníci 2krát. Ačkoliv se celá událost soustředí na Krista, osobě Ježíšovy matky je věnována zvláštní pozornost. Zmínkou o ní začíná celá událost, první dialog proběhl mezi ní a jejím synem poté, co si ona všimla, že nemají víno. Ježíšova matka je ta, která dává věci do pohybu směrem ke Kristu. V příběhu vždy vystupuje po boku Ježíše a jeho učedníků.

Správce svatby u stolu neví, odkud se nabralo víno, ale vědí to sluhové, neboť oni na výzvu Ježíšovy matky poslouchali hlas jejího syna. Je jedno, kde sedíte. Zda na předním místě nebo někde na kraji. Můžete sedět za hlavním stolem a přitom jste mimo dění. Platí to i v životě. Můžete mít důležité postavení před lidmi a může se vám zdát, že otáčíte kormidlem lidských dějin. A přece pro Boha zůstáváte nezajímaví. Pouze jedno je podstatné - ať posloucháte Pánův hlas a podle toho jednáte.

Příklad Marie

Někteří biblisté ve zmínce evangelisty, že nádoby byly z kamene, vidí odkaz na starozákonní smlouvu mezi Bohem a Izraelem, protože tabule Desatera byly rovněž vytesané do kamene. V Ježíšově osobě Bůh uzavírá novou smlouvu, do které jsou pozváni vstoupit všichni, kteří jsou ochotni naslouchat Pánův hlas, tzn. žít podle Boží vůle.

Maria není jen Ježíšova matka. Poslušně se řadí mezi jeho učedníky. Ona je první, která uvěřila ještě před samotným Ježíšovým znamením "Udělejte všechno, co vám řekne," je vyjádřením Mariiny víry, víry učedníka. Nepotřebuje znamení jako učedníci. Ona už teď věří Ježíši. Maria dělá zprostředkovatelku mezi Ježíšem a služebníky. Připravuje sluhy na to, aby poslouchali Ježíšův hlas. Toto je pravá mariánská úcta, neboť Ježíšova matka nám ukazuje na Syna se slovy: "udělejte všechno, co vám řekne" a stává se i pro nás prostřednicí na naší cestě ke Kristu.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 18. 1. 2019 naleznete zde

pompi, CC0 Public Domain, pixabay.com


Tajemství růžence:


JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla


www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-byl-pokrten-v-jordanu-10-rozjimani-k-1-tajemstvi-ruzence-svetla&cisloclanku=2016010050


Vvatba v Káně, volné díle, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 01. 2019 | 665 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410846
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace