Zajímavé...

Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly

Détail de la mosaïque, Domaine public, fr.wikipedia.org Hostina, kterou měl Ježíš večer před svou smrtí se svými učedníky, se hluboko vryla do jejich paměti.

Jeho rozloučení s Dvanácti, označení Jidáše za zrádce, který vydá svého učitele nepřítelem, především ale symbolické konání Ježíše nad chlebem a vínem udělali tuto hostinu nezapomenutelnou.

Ježíš vzal chléb, lámal a rozdával jako své tělo svým učedníkům, podobně požehnal kalich a podával ho učedníkům, aby ho pili jako novou smlouvu v jeho krvi. Pak jim přikázal, aby slavili tuto hostinu znovu a znovu na jeho památku.

Od počátku Církve je eucharistická hostina jádrem bohoslužby. Církev neustále - počínaje podáním evangelistů a vysvětleními apoštola Pavla - uvažovala nad významem poslední Ježíšovy hostiny s jeho učedníky (1 Kor 10,16nn; 11,17nn). Pro křesťany je to víc než jen připomínání události Ježíšova umučení, mnohem více to znamená nejužší společenství pozemské Církve s jejím nebeským Pánem, jaké si lze představit.

Výsledkem této reflexe je ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly. Zřetelně se odchyluje od ztvárnění "Poslední večeře". Ježíš a Dvanáct nesedí nebo neleží - jak to bylo v té době běžné - v obývací místnosti kolem stolu u jídla.

Ze sálu Poslední večeře se stává chrám, ze stolu Poslední večeře oltář. U tohoto oltářie stojí Ježíš podobně jako biskup, když slaví Eucharistii. Apoštolové přistupují k oltáři podobně jako kněží celebrovat s biskupem, aby přijali tajemství Pánova těla a krve.

Na jedné straně oltáře jim Ježíš klade do ruky kousek proměněného chleba. Nápis nad tímto výjevem zve: "Vezměte a jezte." Na druhé straně jim podává kalich s proměněným vínem. Nápis nad tímto výjevem vyzývá: "Pijte z něj."

Zahalené ruce apoštolů jsou znakem bázně. Levou skupinu apoštolů vede Peter, pravou Pavel. Nejde zde o vzpomínku na večer Zeleného čtvrtku, ale o eucharistickou slavnost, na níž se zpřítomňuje dění Zeleného čtvrtka pro obec shromážděnou kolem jejího Pána.

Pavel, který při Poslední večeři ještě nepatřil do kruhu apoštolů, je ztvárněný na vyvýšeném místě. Pavlovi vděčíme za základní výklady o významu Eucharistie pro obec. Apoštolové, první křesťanská obec, jsou zde zástupci všech dalších křesťanů a obcí, které následují Pánovo pozvání a nechávají si Jím podat chléb života.

Každý věřící se smí a má připojit k řadě apoštolů a účastí na Eucharistii stále znovu obnovovat své společenství s Ježíšem. To vytváří podmínky pro hluboké společenství křesťanů mezi sebou navzájem a pro život v Kristu (Gal 2,20).

Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly je obvykle umístěna nad královskými dveřmi ikonostasu. Při liturgii kněz stojí pod touto ikonou, když podává věřícím Kristovo tělo a krev. To ukazuje: jde o tentýž Ježíšův záměr, jde o jedno a totéž společenství. Sám Ježíš se dává v chlebě a víně za pokrm. Ježíš posiluje svou obec na cestě, aby ho následovala.

Po přijetí Kristova těla a krve se přijímající modlí: "K tvému milosrdenství se utíkám, předobrý, a volám plný bázně: Zůstaň ve mně, Spasiteli, a dovol mi, jak si přislíbil, zůstat v tobě. Nebo hle, snědl jsem tvoje tělo a vypil jsem tvou krev v důvěře ve tvé milosrdenství."

Žít ve společenství s Ježíšem znamená také nechat se jím poslat a přinášet ovoce: "Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce" (Jan 15,16). Ježíš pověřuje lidi, kteří se k němu připojují, aby dělali to, co dělal on. Na nich se má stát viditelným, v čem spočívá nový život, který přinesl: být pro sebe navzájem, vzájemně se posilovat a společně kráčet.

Má to být tak samozřejmé, jako je samozřejmý náš každodenní chléb. Ne bezdůvodně se Ježíš spojil se základní potravinou - chlebem. Kdo je s Ježíšem ve společenství, může jednat jako On.

Hanns Sauter

logo- postoy.sk


Převzato z /www.postoj.sk, článek z 15. 6. 2017 naleznete zde.

Détail de la mosaïque, Domaine public, fr.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 06. 2017 | 1586 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410535
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace