Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com POBOŽNOST PRVNÍCH SOBOT

Ještě jednou se dnes vrátíme k letošnímu stoletému výročí fatimských událostí. Znovu připomeňme, že jde o nejvýznamnější mariánské zjevení celých dějin Církve, což bylo zjevné i skrze jindy naprosto nevídaný tzv. „Sluneční zázrak“, který se odehrál před očima desítek tisíc lidí 13. října roku 1917.

Mluvili jsme o poselstvích Matky Boží daných fatimským dětem, jejichž obsahem jsou tedy převážně varování před různými druhy zla, které ohrožují nejen pozemský život lidí, ale i jejich věčnou spásu. Maria vyzývala k modlitbě, obrácení a pokání, aby bylo zabráněno další hrozné válce a aby lidé nebyli pro své hříchy navěky zavrženi. Panna Maria proto dětem ukázala peklo, kam, jak viděly, padá velké množství lidských duší. Bohužel také došlo k tomu, že se naplnilo Mariino varování a přesně, jak to předpověděla, rozpoutala se hrozná druhá světová válka.

Dále byla řeč o tom, že Maria upozorňovala na nebezpečí hrozící Církvi. Ta bude opět pronásledována, a to nejen nepřáteli zvenčí, ale i zevnitř. Dojde k rozkladu víry i křesťanské morálky mezi věřícími i jejich pastýři. O tom pravděpodobně hovoří dosud nezveřejněná část poselství. Panna Maria ale pouze nepředpovídala katastrofy, ale i podala, můžeme říci pomocnou ruku. Přinesla od Boha velká zaslíbení pro ty, kdo ji poslechnou. Tak slíbila pokoj pro celý svět a milost obrácení, pokud papež spolu s biskupy zasvětí Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Toto zasvěcení ovšem dosud plně nevykonal ani jeden z osmi papežů, kteří od té doby řídili Církev. Přece ale platí Mariina slova: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a svět bude mít na určitý čas mír.

My tedy přímo neovlivníme to, jak se rozhodne papež, máme se za to ale často modlit, zvláště růženec. Přece ale i pro každého věřícího má Panna Maria Fatimská také velké zaslíbení. Nabízí nám věčnou spásu, což je to nejcennější, co si můžeme přát a tuto spásu můžeme získat vlastně velmi snadno. Normálně víme, jak dojít do věčného života. Skrze život z víry, zachováváním přikázání, láskou k bližním, skrze modlitbu a přijímání svátostí. Maria ale ví, že přijdou časy, kdy toto všechno nebude vůbec snadné. Ví, že přijdou velké zmatky ve světě i v Církvi, bude se šířit dojem, že žít podle Božích přikázání už není nutné, že dobrý Bůh všechny lidi vezme do nebe. Také se bude ztrácet víra ve svátosti. Situace bude natolik vážná, že ani ten nejzbožnější a nejvzdělanější katolík si nebude moci být jistý, že nepadne, že se v situaci všeobecného zmatení nenechá odvést od Krista.

Fatima 13. října 1917, volné dílo, commons.wikimedia.org


Proto Maria „hází“ nám lidem jakýsi záchranný kruh, díky němuž se v záplavě zla neutopíme. Mnozí už vědí, že jde o známé zaslíbení prvních sobot. Zjevení Panny Marie sestře Lucii totiž pokračovala i po roce 1917. Tak se 10. prosince 1925 zjevila Panna Maria po boku Dítěte Ježíše na zářícím oblaku v její cele v Pontevedra. Maria položila jednu ruku Lucii na rameno a v druhé držela Srdce ovinuté trním. V tu chvíli Dítě řeklo: „Měj soucit se Srdcem mé Nejsvětější Matky ovinutým trny, které je ustavičně zraňují, protože není nikoho, kdo by činil pokání, aby trny sňal.“ Svatá Panna pak dodala: „Hleď, moje dcero, mé Srdce je ovinuté trny, jimiž je lidé ustavičně zraňují skrze svá rouhání a nevděčnosti. Potěš mě alespoň ty a oznam všem toto: Všem, kteří po pět měsíců v první sobotu se vyzpovídají a přijmou svaté přijímání, a budou v mé společnosti 15 minut rozjímat o patnácti růžencových tajemstvích s úmyslem ulehčit mému utrpení, slibuji, že budu u nich v hodině jejich smrti se všemi milostmi nezbytnými pro jejich věčnou spásu.

Toto velké zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie je jakýmsi pokračováním zaslíbení, které bylo dáno při zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sv. Markétě Marii Alacoque o prvních pátcích v měsíci. Jeden zpovědník žádal Lucii, aby se zeptala, proč je prvních sobot právě pět. Roku 1930 Maria odpověděla: Jedná se o odčinění pěti urážek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Jde o tyto urážky:

1. Rouhání proti jejímu Neposkvrněnému početí

2. Rouhání proti jejímu svatému Panenství

3. Rouhání proti jejímu Božskému Mateřství a odmítání uznat ji jako Matku všech lidí

4. Dílo těch, kteří veřejně zasévají do dětských srdcí lhostejnost a pohrdání a dokonce nenávist k Neposkvrněné Matce.

5. Dílo těch, kteří urážejí její svaté obrazy.

Proč se jedná právě o soboty?
Tento den je od nepaměti zasvěcen Panně Marii. Podle mnoha teologů je sobota dnem velké víry Panny Marie. Zatímco sami apoštolové po Kristově ukřižování o své víře v něho pochybovali, Maria ve své víře nezakolísala, ale s vírou očekávala jeho oslavení. Svatá sobota byla prvním dnem její velké bolesti pro ztrátu Ježíše, ale také dnem nekonečné důvěry v jeho vítězství.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZASLÍBENÍ

1. Zpověď v první sobotu měsíce.

Doporučovaná je zpověď v první sobotu měsíce. Není to však podmínka platnosti této pobožnosti. Zpověď může být vykonána 8 dní před nebo po první sobotě, pokud je ale svaté přijímání přijato ve stavu milosti. I k oné zpovědi je třeba však přistoupit s úmyslem smíru za urážky vůči Neposkvrněnému Srdci P. Marie.

2. Svaté přijímání v první sobotu měsíce

Je tedy nutné v tento den přijmout Nejsvětější svátost, nejlépe při mši svaté, ta může být ráno i večer. Pokud by se někdo mimořádně nedostal na mši svatou, může požádat kněze, aby mu podal svaté přijímání i mimo mši svatou. Pokud někdo opravdu v sobotu nemůže svátost přijmout, může mu kněz dovolit, aby toto vykonal v neděli. Po přijetí svatého přijímání je opět nutné vzbudit smírný úmysl podle přání Matky Boží. Každou sobotu si máme postupně připomenout jednu z oněch pěti urážek vůči P. Marii. Je možné se pomodlit tuto nebo podobnou modlitbu:

cuore_immacolato _di_maria, www.cvrcek. estranky.cz


Nejchvályhodnější Panno, Matko Boha a má Matko! Spojuji se s Tvým Synem a toužím dostiučinit Ti za hříchy tak četných lidí proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Přes vlastní chudobu a neschopnost chci udělat všechno, abych dostiučinil za tyto urážky a rouhání. Toužím, Nejsvětější Matko, Tebe uctívat a celým srdcem milovat. Právě to čeká ode mne Bůh. A právě proto, že Tě miluji, udělám všechno, co je jen v mé moci, abys byla všemi uctívaná a milovaná.

Zase Ty, nejmilejší Matko, Útočiště hříšníků, přijmi tento akt dostiučinění, který Ti skládám. Přijmi ho rovněž, jako akt dostiučinění za ty, kteří neví, co mluví a bezbožným způsobem Ti zlořečí. Vypros jim u Boha obrácení, aby kvůli udělené milosti ještě více se zdůraznila Tvá mateřská dobrota, moc a milosrdenství. Ať také oni se připojí k tomuto holdu a proslaví Tvou svatost a dobrotu, hlásajíce, že jsi požehnaná mezi ženami, Matkou Boha, jejíž Neposkvrněné Srdce neustává v něžné lásce ke každému člověku. Amen.


3. Modlitba růžence

Je potřeba se pomodlit jednu část růžence, tedy 5 zvolených tajemství.

4. Patnáctiminutové rozjímání nad růžencovými tajemstvími.

Je to důležitá část pobožnosti. Máme se tedy čtvrt hodiny ve svých myšlenkách zaměřit na jedno nebo více růžencových tajemství. Máme si připomenout něco z vykupitelského díla Krista a Panny Marie, máme za vše děkovat, chválit Boha a prosit, abychom přijali ovoce této spásy. Konečně ony první soboty musí následovat po sobě, kdyby někdo řadu přerušil, musí začít znovu. (mnozí asi znají i jiné, pozdější poselství sestře C. Bertone, kde měl Pán Ježíš žádat ne pět, ale devět sobot. Toto bylo také schváleno Církví, přesto původní fatimské zaslíbení pro pět sobot stále platí. Zjevení ve Fatimě má nepochybně mnohem větší váhu než ono další zmíněné zjevení)

Zopakujme, že Panna Maria slíbila, že kdo tyto podmínky splní, bude s ním v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jeho duše. Jde tedy o milost a dar vytrvání v dobrém, v přátelství s Bohem až do konce. A kdo vytrvá v dobrém až do konce, bude spasen, dosáhne věčného štěstí v nebi. Kdo v dobrém nevytrvá, bude žít navěky bez Boha. Sestra Lucie proto tehdy řekla: „Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.

Objevili se samozřejmě i kritikové, že je to prý nebiblické, že je v tom jakési magické smýšlení apod. Ale Bohu opravdu nemůžeme určovat, co a jak stanoví, a jakou pomoc na cestu do nebe nám dá. Samozřejmě platí, že ten, kdo pobožnost koná, ji musí konat v dobré víře, v důvěře v Boha a s tím, že se vždy bude snažit být dobrým křesťanem. Kdo by si po vykonané pobožnosti řekl: „Teď mám jistou spásu, můžu si žít a hřešit, jak chci“, by jistě dobře nedopadl, provinil by se opovážlivým spoléháním na Boží milosrdenství.

Opravdu se tedy vyplatí tuto nabídku přijmout, vynaložené úsilí je vzhledem k výsledku naprosto zanedbatelné. Nemusíme se také omezit jen na těch pět sobot, ale lze pokračovat v témže každou první sobotu a tak třeba i pro druhé vyprošovat potřebnou posilu a vytrvalost v dobrém. Je velmi vhodné, když rodiče pomohou dětem, aby tuto pobožnost vykonaly, jakmile je to možné, tedy po prvním svatém přijímání.

Pamatujme, že i v Písmu svatém se mnohokrát lidem dostalo velkých darů, když ti udělali pouze naprosto nepatrnou věc, ale tím projevili svou víru a poslušnost vůči Bohu. Slepý člověk se uzdravil, když mu Pán Ježíš přikázal umýt se v rybníku Siloe, podobně, jako se uzdravil malomocný Náman Syrský po koupeli v řece Jordánu. Zázrak rozmnožení chlebů by se nestal, kdyby mladík nedal Ježíšovi pět chlebů a dvě ryby. Nestal by se zázrak v Káně, kdyby služebníci nenaplnili džbány vodou, z níž se pak stalo víno. I pro nás platí ono tehdejší slovo Mariino: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Také na mnoha místech čteme, že Bůh dává svou pomoc nejčastěji právě tehdy, když síly zla člověka ohrožují. Tak byl zachráněn Noe, když poslechl Boha, tak byla zachráněna Lotova rodina, když se nechala andělem vyvést ze Sodomy, tak byl zachráněn Izrael, když v Egyptě poslechl Mojžíše. Platí to stále, krásně to vyjadřují slova apoštola Pavla: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala Boží milost“ (Řím 5,20). Je-li tedy ohrožován náš život a naše spása, tím víc smíme počítat s Boží pomocí, která se nám nabízí. Na nás je pak to, abychom tuto jeho pomoc přijali.


P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 20. 8. 2017


(Na Fatym.com vyšlo 18. 10. 2018)

www.dvesrdcelasky.cz/ download/DSL_tisk.jpg
Z cyklu promluv již vyšlo:

Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

Růženec - mocná zbraň

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 10. 2018 | 2874 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1091 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (771 hl.)
 
Je to bláznovství (777 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (825 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1043 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (831 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6067
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace