Zajímavé...

Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme!

Fatima, Daniel VILLAFRUELA, CC BY-SA 3.0, cs.wikipedia V roce 2017 si Církev připomíná několik velkých událostí. Připomeneme si 500. výročí počátku reformace, která začala 31. října 1517, kdy na vigilii svátku patrona kostela Všech svatých ve Wittenbergu, augustiniánský kněz Martin Luther uveřejnil "95 tezí" na kostelním náměstí.

V květnu Církev oslavila 100. výročí tajemných a mystických zjevení Nejsvětější Matky třem selským dětem za jejich malou rodnou vesnicí Fatima v Portugalsku.

Tyto dvě vzpomínky stojí vedle sebe. Každá z nich nejen způsobí přezkoumání časů a událostí, které označuje, ale také osvětlí konfliktní proudy plynoucí v životě Církve v roce 2017.

Reformace

Zachytit ji v nejširším a nejhlubším smyslu znamená porozumět začátku reformace jako začátku samotné moderny. V životě Církve reformace začala před pěti staletími. Bylo to - a stále je - událostí, která se v různých podobách neustále rozvíjí - náboženských, politických, filozofických a kulturních - napříč západním světem v každé éře poslední poloviny tisíciletí, včetně současnosti.

Reformace čerpá trvalou relevanci ne z pojmů, se kterými se nejčastěji spojuje - debaty o prostředcích ospravedlnění a rozsahu svobodné vůle člověka. Zůstává spíše živou silou kvůli kvazi-politickým myšlenkám, kterým Luther dal hlas a které podléhají celému modernímu pořádku. Během tří let mezi jeho publikováním tezí ve Wittenbergu v předvečer Všech svatých a jeho exkomunikací papežskou bulou v roce 1520, se Luther stal radikálem. Do konce rok 1520 dokončil Luther své "Tři spisy (Tri Treatises)", ve kterých rozebíral celý základ Církve a to, jak byl vybudován v průběhu předchozího tisíciletí a půl.

Ve spise To the Christian Nobility of the German Nation (Křesťanské šlechtě německého národa), Luther obvinil institut papeže jako zkorumpovaný, který pošlapala svobodu německého občana. Právě zde vyhlásil svůj názor na "kněžství všech věřících" - velký rovnostářský princip, který srovnává se zemí jakékoli rozdíly mezi nejnižším laikem, knězem, biskupem a samotným římským papežem. "Co se týče konání papeže nebo biskupa, tonzuru, vysvěcení, zasvěcení a oblečení, kterým se liší od laiků - to vše může vytvořit faleš nebo pomazanou loutku, ale nikdy ne křesťana nebo duchovního člověka. Všichni jsme pokřtěni jako kněží, jak říká svatý Petr: "Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, svatý národ, lid určený na vlastnictví, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla." (1 Pt 2,9); a v knize Zjevení: Udělal si je královstvím a kněžími našemu Bohu (Zj 5,10)." Zde je tedy začátek moderního útoku na náboženský život, jakož i pojem hierarchie a církevní autority. Je to semeno moderního rovnostářského myšlení.

Vycházel z tohoto principu, aby obhajoval rozdílný soubor "reforem", které nám v dnešní době připadají známé: odstranění kněžského celibátu jako nepřirozeného a zbytečného břemene (dekonstrukce sakrální povahy kněžství), rozsáhlé snížení svátků, takže lidé by mohli pracovat namísto oslavy náboženských svátků (sekularizace každodenního života), upuštění od kanonického práva (doktrína, která se shoduje s nekřesťanským, vyrobeným legalizmem).

Kromě toho Luther vyzval světskou vládu, aby se postavila a vládla Církve. Protože se domníval, že mezi laikem a knězem není žádný rozdíl, Luther tvrdil, že každý křesťanský král má tolik práv - vskutku větší výsadu - vládnout nad Církví než měl římský papež. Čtrnáct let po zveřejnění To the Christian Nobility of the German Nation, Jindřich VIII. (anglický král; tím vzniká Anglikánství - pozn. editora) se prohlásil za hlavu své národní církve a tím začala kapitola moderní nadvlády světské síly nad náboženstvím, jak ji známe dnes.

Lutherův druhý spis z roku 1520 The Babylonian Captivity of the Church (babylonské zajetí církve) staví na prvním spise. The Babylonian Captivity je věnována demolici svátostné teologie Církve se zvláštním zaměřením na přeformulování mše. Luther propracuje mši jako druh památníku, kde může osoba víry slyšet slova Krista, přijmout je a uchovat je v srdci a pak vzít, jíst a pít svátost jako nějakou symbolickou rekonstrukci Poslední večeře. Dal si záležet na tom, aby zcela popřel, že mše není žádným způsobem obětí, kterou nabízí Bůh. (Přečíst si Lutherovy části na mši v The Babylonian Captivity a popírat, že je skutečně prvním tvůrcem našeho Novus Ordo, je bláznovství.) Navíc Lutherovo moto proprio snižuje počet svátostí na dvě.

V centru spisu The Babylon Captivity najdeme nejen specifické teologické principy, které Luther navrhuje, ale i názor, že myšlenky jednoho člověka mohou triumfovat během staletí tradice, přijatých učení papežů, koncilů, lékařů a svatých. Odtud vychází moderní domněnka, že spojitost s minulostí není ani moudrá, ani nezbytná ve světle neznámého génia moderního člověka. V tom spočívá rozdíl mezi legitimní, přiměřenou "reformou" a neomezenou "revolucí", která charakterizovala moderní politické ideologie, od Jindřicha VIII., francouzské revoluce až po vzestup bolševiků. Je to zásadně nekatolický postoj a ten, se kterým Církev někdy měla spor, nebo byl až do otevření dveří v 60. letech minulého století.

Poslední z Lutherových spisů z roku 1520 The Freedom of a Christian (svoboda křesťana) byl přiložen jako součást Lutherova "otevřeného dopisu" papeži Lvu X., nabídnut jako přinejlepším poloupřímný pokus ke smíření s Římem. Zde Luther opěvuje duchovní svobodu v Kristu, svobodu, která pramení z víry v Krista a jeho slibů - a z víry samotné. "Křesťan nepotřebuje žádnou práci ani žádný zákon, aby byl spasen, protože prostřednictvím víry je osvobozen od každého zákona a dělá vše s čistou svobodou a svobodně."

Zatímco v The Freedom of a Christian, se dá toto hodně obdivovat, praktické politické důsledky neustálého naléhání Luthera na úplnou svobodu - která vyplývá z víry - jsou mnohem zřetelnější než teologické využití díla. Jen čtyři roky po zveřejnění The Freedom of a Christian se katastrofická revolta sedláků částečně inspirovala politickou dimenzí Lutherova učení. Po prvotním vyjádření soucitu se stížnostmi rolníků byl Luther šokován jejich anarchií. Silně obhajoval násilné povstalecké destrukce. Vzpoura skončila smrtí přibližně 100 000 rolníků. Luther a jeho hnutí se z toho nikdy zcela nezotavilo.

V Lutherovi a jeho hnutí tedy nacházíme zárodek modernity a ideologické konstrukce, proti nimž bude v příštích stoletích Církev pracovat: radikální rovnostářství; individualismus, který způsobuje subjektivní relativismus; averze k církevní autoritě a k správnosti hierarchie; zvětšení moci státu a naléhání na důkladnou světskou společnost; a úplné přehlížení a pohrdání tradicí.

To je živé dědictví reformace.

Fatima

Zázrak ve Fatimě se stal v roce 1917, stejně jako katastrofické následky všech moderních ideologií, které se zhroutily na svět. V tomto zmatku přišla Požehnaná Matka a zjevila se na odlehlém místě chudým a neznámým malým dětem.

Událost ve Fatimě je ve skutečnosti ve své podstatě anti-moderní pokárání modernosti. Luther a jeho nástupci obhajovali "to zázračné" v různých stupních opovržení. A přesto do moderního světa, v němž dominuje obyčejný racionalismus přišla z nebe tajemná a šokující vize, kterou dostaly tyto jednoduché pastevecké děti.

Vyslovené vize ve Fatimě dávají božské odsouzení projevům moderního ideologického šílenství, které se zmocnilo v Lutherově probuzení. S francouzskou revolucí dosáhlo novou úroveň zkaženosti a nakonec se proměnilo na marxistický komunismus, který povstal v Rusku. Tuto ideologii Blahoslavená Matka prohlásila za "chybu" a zdá se, že dále varuje před příchodem té nejděsivější formy tohoto bezbožného systému, brzy známého jako národní socialismus.

Dětem byla také udělena alegorie trpící Církve, pronásledovaných kněží a řeholníků a "biskupa v bílém", potvrzujíce tak - na rozdíl od Lutherovy teologie - že zvláštní charakter náboženského života má nebeskou sankci, stejně jako papežství.

Pravděpodobně nejdůležitější částí poselství Fatimy je ta, která se týká hříchu a samotného pekla. Proti moderní averzi ke konceptu viny a úsudku, Požehnaná Matka ukázala fatimským dětem hrůznou vizi duší trpících mučením. Zatímco jim hovořila o milosti a milosrdenství, Panna Maria nás přes děti důrazně upozorňuje a žádá nápravu, modlitbu a pokání.

Požehnaná Matka požádala o ustanovení oddanosti jejímu Neposkvrněnému Srdci, o modlitbu růžence a o slavení První soboty - všech nebeských doporučení tradičních způsobů lidové zbožnosti v Církvi.

Výročí v církvi za rok 2017

Je v rozporu oslavit reformaci i poselství Fatimy. Ale Církev plánuje udělat v roce 2017 obojí a dvojité vzpomínky budou sloužit ke zdůraznění konfliktních myšlenek v Církvi, které již více než 50 let způsobují tolik zmatku. Uzavřou schizofrenii, která rozdělila Církev mezi to, co papež Benedikt nazýval "hermeneutikou rozkolu" a "hermeneutikou kontinuity". Velká diskuse mezi těmito dvěma hermeneutikami získala bezprecedentní sázky v kontroverzi o manželství, kterou rozpoutala encyklika Amore Laetitia.

Lutheranizmus leží v srdci hermeneutického rozkolu. V mnoha ohledech byl takzvaný "duch II. Vatikánského koncilu", který se projevil způsobem, jakým se provádělo vyučování Rady, aplikací Lutherova myšlení čtyři a půl století poté, co takové uvažování bylo v Trentu (autor myslí Tridentstký koncil - editor) odmítnuty. Nyní, navzdory všem důkazům úpadku v průběhu desetiletí, zastánci luteranizmu stále odmítají uznat, že jejich přístup je odsouzen na krach, protože podstatný charakter katolicismu a podstatný charakter Lutherova modernizačního protestantismu nemohou existovat současně. Nemůžeme být zároveň katolíkem a protestantem.

Církev není moderní instituce - ne chronologicky, teologicky ani filozoficky. Protože jsme vázáni tradicí a od té doby, kdy se tradice začala a rozvíjela během staletí, která již dávno předstihla tuto osudovou noc ve Wittenbergu, Církev se nikdy nedokáže zcela sladit s moderností. Úsilí těchto posledních 50 let přimět Církev, aby tak učinila, vzhledem na obnovený důraz v současném pontifikátu, vedlo k tragické a bezprecedentní samo-demolici náboženství.

To neznamená, že Církev je odhodlána zůstat navždy ve válce se současným a budoucím věkem. Naopak, Církev může a musí znovu vést moderní svět a poukázat na skutečnost nad rámec toho, co by jí umožňoval vidět racionální pohled na život, hlásalo Evangelium a nabídl ve svátostech starodávný, posvátný a tajemný přístup k Boží milosti, která je nezbytná pro spásu.
Církev však nemůže dělat nic z těchto věcí, pokud si nezachová svůj základní charakter a zůstane rozpadlá rozdělením, zmateností a ideologickými rakovinami, které ničí její samotné poslání a účel.

Poselství Fatimy nás volají zpět k těmto základům. Fatima nám připomíná, že Církev je zde, aby zachránila duše prostřednictvím učení zbožných praktik a morálního života. Říká nám, že Boží úsudek je stejnou realitou jako Jeho milosrdenství. Je to poselství, které přináší v moderní době modernost sama. A zároveň je to pro moderní dobu výzva.

Připomeňte si reformaci, ale neoslavujte ji a ani nevychvalujte. Cílem je Fatima, ale nepřistupujte k ní sentimentálně. Raději nechte Církev všímat si poselství Požehnané Matky: Církev je zodpovědná za spasení duší od hříchu a smrti prostřednictvím evangelia Ježíše Krista. Nemá žádný jiný nebo větší cíl.

Zdroj: https://onepeterfive.com, 20. 1. 2017

Převzato z http://www.lifenews.sk/spravy, článek z 2. 7. 2017 naleznete zde.

andibreit, pixabay.com


 José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 3.0, en.wikipedia.org/Sdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 07. 2017 | 2893 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://www.lifenews.sk/spravy
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1006 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (733 hl.)
 
Je to bláznovství (739 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (785 hl.)
 
Dost se o to zajímám (998 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (790 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (698 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5749
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace