FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Monitor 13/2017, Vydáno dne: 13. 07. 2017

Our Lady of Fatima, Pilgrim, CC BY-SA 2.0, flickr.com První cyklus zjevení Panny Marie ve Fatimě vrcholí třetím zjevením 13. července. Zjevením trojího tajemství uvádí Maria pasáčky do jádra svého poselství.

Luciina „temná noc“

Při výslechu dětí na faře po druhém zjevení vyslovil fatimský farář tuto pochybnost: „Zdá se mi, že to není nebeské zjevení. Může to být ďáblova léčka.“ (1)

Tato slova se vryla do Luciiny duše jako ostrý osten. Rána, kterou způsobila, se v průběhu času stále zvětšovala, neboť byla prohlubována Luciiným uvažováním, její matkou, která říkala: „Tohle dělá ďábel“, a jedné noci také hrozným snem, v němž viděla ďábla, který se chechtal nad tím, jak se mu ji podařilo oklamat, a snažil se ji stáhnout do pekla.

Nic nepomohlo přesvědčování Hyacinty: „Určitě to není ďábel, ne! Říká se, že ďábel je velmi ošklivý a že je pod zemí, v pekle, kdežto tato Paní byla tak krásná a viděli jsme ji vystupovat do nebe!“ (2)

Nakonec Lucie dospěla k pevnému rozhodnutí, že nikam nepůjde. František a Hyacinta byli z toho, že by měli na Cova da Iria jít sami, velmi smutní. Avšak František strávil celou noc v modlitbě, a když se Lucie v pátek 13. července probudila, ruka Panny Marie zahnala všechny temnoty pryč a dala vzejít světlu. Na místo zjevení tak vyrazili všichni tři.

Výzvy Královny posvátného růžence

Děti tam doprovázel pan Marto, otec Františka a Hyacinty, a tajně také obě matky. Vedle nich zde bylo přítomno mnoho lidí: odhad jejich počtu se pohybuje od dvou do pěti tisíc. Lidé zpívali a modlili se růženec. Když skončili modlitbu, známý „blesk“ ohlásil příchod Panny Marie.

Opět začal nebeský rozhovor mezi ní a Lucií. „Co si ode mne přejete?“ zeptala se Lucie. „Přeji si, abyste sem přišli opět třináctého dne příštího měsíce; abyste se dále každý den modlili růženec k Panně Marii, Královně posvátného růžence, a tak vyprosili světu mír a konec války, neboť jen ona vám bude moci pomoci.

Na Luciinu prosbu, aby jim řekla, kdo je, a aby udělala zázrak, Matka Boží odpověděla příslibem: „V říjnu vám řeknu, kdo jsem, co si přeji a udělám zázrak, který budou moci všichni vidět, aby uvěřili.“ (3)

Poté, co Maria reagovala na Luciino přednesení proseb za druhé, řekla:Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Po těchto slovech znovu otevřela ruce jako v obou předešlých měsících. (4)

První fatimské tajemství

Boží světlo, které vyšlo z rukou nejsvětější Panny, odhalilo pasáčkům velké fatimské tajemství o třech částech neboli trojí fatimské tajemství. Podle Mariina výslovného přání neměly děti o něm nikomu říkat. První dvě tajemství byla tak odhalena až 31. srpna 1941, kdy sestra Lucie z příkazu biskupa z Leirie sepsala svou třetí vzpomínku. Tento příkaz ji tehdy zasáhl do hloubi duše jako paprsek světla, a stal se tak znamením svolení nebe k vyjevení tajemství.

Toto velké fatimské tajemství je prorocké vidění dějin světa. V duchu biblické knihy Apokalypsy můžeme mluvit o knize o třech pečetích. Předmětem prvního tajemství – toho, co je obsaženo pod první pečetí – je úděsné vidění pekla. Lucie je ve své třetí vzpomínce líčí takto:

Panna Maria nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.“ (5)

Druhé fatimské tajemství

Co je uzavřeno pod druhou pečetí? Co je náplní druhého tajemství? Lucie pokračuje ve svém líčení:

Pak jsem pozvedli oči k Panně Marii, která nám dobrotivě a smutně řekla: ‚Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. (6) Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování Církve i Svatého otce. (7) Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování Církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.‘ (8)

Zbývá ještě třetí tajemství, ale o něm budeme pojednávat příště.

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky k textu:

1 «Vzpomínka druhá», II, 5. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 1994, s. 71.
2 «Vzpomínka druhá», II, 6. Tamtéž.
3 Srov. «Vzpomínka čtvrtá», II, 5. Tamtéž, s. 166.
4 Srov. tamtéž, s. 166–167.
5 Citujeme podle: Kongregace pro nauku víry:Fatimské poselství. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2000, s. 11–12.
6 Vypuknutí druhé světové války nastalo sice oficiálně 1. 9. 1939, tedy za pontifikátu Pia XII., ale za vlády Pia XI. došlo k anšlusu Rakouska a jiným událostem, které byly předzvěstí této války.
7 Toto proroctví se naplní 25. 1. 1938, kdy bude obloha pokryta nesmírnou září. 8 Tamtéž, s. 12.


Převzato z MONITOR č.13/2017 , (2. 7. 2017), str. 3

(Na Fatym.com vydáno 10. 7. 2017 / 48 přečtení )

jeck paler faved this, CC BY-NC-SA 2.0, www.flickr.com