Milosrdenství v Písmu svatém 256

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 12. 09. 2016

Ve Starém Zákoně se v 1. knize Makabjeské píše o Božím milosrdentví...


David byl za své milosrdenství odměněn dědičně královským trůnem navěky.(1.Makabejská 2,57)
Jozue, protože splnil rozkaz, stal se soudcem v Izraeli. Káleb, protože vydal svědectví před shromážděním, dostal úděl v zemi. David byl za své milosrdenství odměněn dědičně královským trůnem navěky. Eliáš, protože velice horlil pro Zákon, byl vzat do nebe. Chananjáš, Azariáš a Míšael byli pro svou víru zachráněni z ohně, Daniel byl pro svou bezúhonnost vyrván z tlamy lvů.